Oferta

szkolenia BHP i usługi BHP

Obsługa BHP

W ramach obsługi BHP wykonujemy:

– analizy stanu bhp

– opracowywanie instrukcji stanowiskowych

– opracowywanie i modyfikacja oceny ryzyka zawodowego

– przeglądy stanu ppoż

– ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków

– prowadzenie dokumentacji BHP ( rejestr szkoleń, wypadków przy pracy, substancji chemicznych itp.)

– opracowywanie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej

– pomiary i rejestry czynników w środowisku pracy

– pełną służbę BHP w przedsiębiorstwie, w ramach stałego nadzoru

PIERWSZA POMOC

Profesjonalne szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla firm i instytucji.

Wykładowcami zagadnień ujętych w programie szkolenia są instruktorzy – ratownicy medyczni, posiadający odpowiednie przygotowanie i doświadczenie.

Szkolenie skierowane jest głównie do osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku (ERC 2010), zgodne z wymogami Kodeksu Pracy, która weszła w życie 18 stycznia 2009 roku.

Uczestnicy w czasie szkolenia mają do dyspozycji:

1. AED Little Anne™ Training System – system symulacji automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED do ćwiczeń praktycznych.

2. Little Anne™ Training System – fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

3. Zestaw imitacji ran – zestaw imitujący najczęściej spotykane urazy, rany, krwotoki

4. OSP-R1 z kompletem szyn Kramera, workiem samorozprężalnym, umożliwiający wentylację bierną i czynną 100 % tlenem.

Cel szkoleń: nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Sugerowany czas trwania szkolenia: w zależności od rodzaju szkolenia od 3 – 8 godzin dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu treningowego.

Maksymalna liczba uczestników: do 15 osób, powyżej kolejna grupa.

Plan szkolenia: 1. Przepisy prawne.
2. Udzielanie pierwszej pomocy – co nas motywuje.
3.Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca wypadku, ewakuacja z zagrożonego miejsca, skuteczne wzywanie pomocy.
4. Podstawy anatomii i fizjologii.
5. Kontrola podstawowych funkcji życiowych (utrata przytomności, omdlenia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa ,udrożnienia dróg oddechowych).
6. Rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia , skręcenia.
7. Oparzenia: termiczne, chemiczne i elektryczne.
8.Wstrząs
9. Zatrucia: pokarmowe , środkami chemicznymi. Lekami.
10.Nagła zachorowania: zawał serca, astma , padaczka, cukrzyca.
11. NZK – defibrylacja.

Ćwiczenia: pozycja bezpieczna, pozycja przeciwwstrząsowa, opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i stawów, resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Dodatkowa opcja:
Jeżeli chcieliby Państwo urozmaicić swoje szkolenie lub szkolenie swoich pracowników – możemy przygotować drobne upominki. Każdy uczestnik oprócz certyfikatu, może otrzymać: podręcznik pierwszej pomocy, brelok ratowniczy lub wysokiej jakości maskę pierwszej pomocy. Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w łączonym bloku z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Ochrony Przeciwpożarowej jak również szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Szkolenia PPOŻ

Nasze szkolenia dedykowane są osobom – pracownikom wyznaczonym do zwalczania pożarów i przeprowadzania ewakuacji.

Część praktyczna szkolenia zawsze poprzedzona jest blokiem teretycznym, podczas którego uczestnicy zapoznają z profilaktyką przeciwpożarową.

Pod okiem instruktorów uczestnicy szkolenia mają możliwość użycia wszystkich typów gaśnic.

Użycie zróżnicowanego rodzaju gaśnic umożliwia uczestnikom porównanie skuteczności działania poszczególnych typów gaśnic, w zależności od warunków, w kórych się je stosuje.

Oferta szkoleniowa na wózki jezdniowe podnośnikowe 

kat. I WJO, II WJO , III WJO prowadzone według programu udostępnionego przez UDT

Zamierzeniem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed komisją dozoru technicznego celem uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych w w/w kategoriach zgodnie z programem UDT.

Nabycie umiejętności tj. wiedzy teoretycznej oraz praktyki w zakresie kierowania i operowania wózkiem jezdniowym, podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia oraz umiejętności postępowania z gazem technicznym propan-butan w zakresie wymiany butli zasilających wózki jezdniowe.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Mysłowicach.

Wymagania:
1) Ukończone 18 lat,
2) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Informacje dotyczące organizacji:
Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia grupowe realizowane u Klienta.

Pytania? Chętnie odpowiemy, na przesłane zapytanie:

zapytanie w nowym oknie